ONLINE anketa

Daşary ýurtlardan getirilen radioelektron serişdeleri Türkmenistanyň çägine girizmäge rugsat almak üçin degişli maglumatlaryňyzy giriziň!
Gorag kodunda ýalňyşlyk! Gorag koduny täzeden giriziň.
1) Anketany TÜRKMEN dilinde doldurmaly!
2) Ähli ýüklenen faýllar PDF görnüşinde bolmaly!
3) Gerekli meýdanlar * bilen bellendi.
1) Anketany TÜRKMEN dilinde doldurmaly!
2) Ähli ýüklenen faýllar PDF görnüşinde bolmaly!
3) Gerekli meýdanlar * bilen bellendi.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+993 12) 449131
(+993 12) 449161
(+993 12) 449171